Polityka określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej znajdującej się pod adresem praca.xceedance.pl (Strona), prowadzonej przez Xceedance Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (Xceedance). Użytkownikiem Strony jest każdy, kto korzysta z niej w jakikolwiek sposób (Użytkownik). Na Stronie znajdują się informacje dotyczące Xceedance oraz naszych ofert zatrudnienia; przez Stronę można też zaaplikować na określone stanowiska.
Polityka obejmuje również kwestie przetwarzania danych osobowych Użytkowników związane z prowadzeniem przez Xceedance konta na portalach społecznościowych Facebook oraz LinkedIn (Portale).
W Polityce znajdują się także informacje na temat stosowanych plików cookies i narzędzi analitycznych i marketingowych.

1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Xceedance Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Pawia 21, 31-154 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000635162, REGON: 365331257, NIP: 5252674657, kapitał zakładowy 5 000 zł (Administrator). Kontakt z Administratorem można nawiązać w szczególności pod numerem tel.: 784 466 934 w godzinach 9:00-17:00, od poniedziałku do piątku lub pod adresem e-mail: marek.kaszczyc@xceedance.com

2. Skąd mamy Twoje dane?
Twoje dane możemy otrzymać od Ciebie poprzez wypełnienie dostępnych na Stronie formularzy rekrutacyjnych związanych z ofertami zatrudnienia znajdującymi się na Stronie.
Możesz do nas również po prostu napisać lub zadzwonić – z wykorzystaniem podanych na Stronie adresów mailowych, pocztowych i telefonicznych. Taka korespondencja także może stanowić dla nas źródło danych.
Ponadto, dane osobowe mogliśmy uzyskać od Ciebie za pośrednictwem Portali, a także po udzieleniu prze Ciebie zgody, w wyniku stosowania na Stronie narzędzi analitycznych i marketingowych oraz ich cookies.

3. Jak chronimy Twoje dane osobowe
Zapewniamy, że ochrona oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych są ważnym elementem w prowadzonej przez nas działalności gospodarczej oraz są brane pod uwagę przy projektowaniu stosowanych przez nas procedur oraz rozwiązań.
Realizując te założenia zastosowaliśmy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO, które to środki są adekwatne do ryzyka naruszenia Twoich praw i wolności.
Między innymi zabezpieczyliśmy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieuprawnionym zabraniem lub wykorzystaniem, przed przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem danych. Twoje dane udostępniamy podmiotom trzecim z zachowaniem przepisów prawa, w sytuacji, gdy jest to niezbędne z punktu widzenia naszej działalności, a dostęp do Twoich danych u nas mają pracownicy i współpracownicy, którzy otrzymali odpowiednie upoważnienia i podpisali stosowne zobowiązania do ochrony danych osobowych i zachowania ich w poufności.
Szanujemy przysługujące Ci prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a nasze rozwiązania techniczne są zgodne z aktualnym stanem techniki.
Wdrożyliśmy również odpowiednie procedury postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, a także zasady zgłoszenia naruszenia do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Zakres informacji
Z uwagi na ich specyfikę, szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych w rekrutacji prowadzonej przez Stronę znajdziesz w naszej klauzuli informacyjnej przygotowanej pod ten konkretny proces.
Polityka w swojej dalszej treści opisuje natomiast pozostałe przypadki przetwarzania danych osobowych, wskazane powyżej.

5. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: RODO] oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
A. Artykuł 6 ust. 1 pkt f) RODO: Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Cele przetwarzania oparte na powyższej podstawie.
1) marketing bezpośredni własny:
a) odpowiadanie na kontakt podjęty za pośrednictwem adresów dostępnych na Stronie – w sprawie ogólnych zapytań dotyczących naszej działalności,
b) przechowywanie zapytań i kontaktów podjętych za pośrednictwem adresów dostępnych na Stronie – w sprawie konkretnych oferowanych przez nas produktów/usług, na podstawie których nie doszło do zawarcia umowy,
c) prowadzenie działalności i nasza promocja na Portalach,
d uzyskiwanie zanonimizowanych danych statystycznych na temat korzystania ze Strony przez Użytkowników dla poprawy jakości Strony i korzystania ze niej;
2) zapewnienie bezpiecznego działania Strony i jej funkcjonalności.

6. Kryteria ustalania okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane
W związku z przetwarzaniem danych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, dane te przechowywane będą przez okres realizacji celów objętych tą podstawą, chyba że w związku z wniesieniem sprzeciwu będziemy zobowiązani do wcześniejszego zaprzestania przetwarzania danych.

7. Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

8. Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Ci prawo:
a) dostępu do danych osobowych,
b) domagania się sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
c) przenoszenia danych (prawo do ich otrzymania od nas i przesłania bezpośrednio innemu administratorowi),
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
e) wniesienia skargi odnośnie przetwarzanie danych osobowych,
f) nie podlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa,
zgodnie z treścią Rozporządzenia. W celu realizacji tych praw skontaktuj się z nami pod naszym adresem podanym w pkt 1 powyżej.

9. Prawo wniesienia sprzeciwu
W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nasz uzasadniony interes, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Nie wolno nam już wówczas przetwarzać Twoich danych, chyba że uda się nam wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do takiego przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub, że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jednakże, w zakresie w jakim, w ramach naszego uzasadnionego interesu, dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać Twoich danych do takich celów.

10. Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza RODO.
Na terenie Polski uprawnienia organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

11. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych
Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty współpracujące z nami w ramach naszej działalności gospodarczej na zasadzie powierzania im przetwarzania, w naszym imieniu, danych, którymi my dysponujemy, w tym: dostawcy oprogramowania wspomagającego procesy biznesowe (np. poczta elektroniczna, programy i aplikacje do pracy biurowej oraz do planowania i zarządzania danymi np. CRM), dostawcy usług hostingowych, firmy informatyczne, firmy świadczące usługi wdrożeniowe i serwisowe oprogramowania, dostawcy usług analitycznych dot. Strony.
Odbiorcami Twoich danych są także podmioty współpracujące z nami w ramach naszej działalności gospodarczej jako niezależni administratorzy danych osobowych, posiadający własne podstawy do ich przetwarzania, w tym: poczta oraz firmy kurierskie, firmy prowadzące Portale.

12. Zakres terytorialny przetwarzania danych
Zasadniczo Twoje dane przetwarzane są na trenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), obejmującego państwa członkowskie UE oraz Norwegię, Islandię i Lichtenstein. Do przekazywania danych poza EOG dochodzi natomiast w związku z zastosowaniem na Stronie narzędzi analitycznych, które przesyłają dane po udzieleniu przez Ciebie zgody, a także w związku z prowadzeniem przez nas kont na Portalach.

Transfer odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych, które zostały przyjęte przez Komisję Europejską. Nasi partnerzy występują tutaj w większości jako podmioty przetwarzające dane lub też jako współadministratorzy danych, którzy bezpośrednio lub pośrednio przekazują dane poza EOG. W niektórych przypadkach stosowane są dodatkowe, techniczne środki bezpieczeństwa. Dalsze informacje na temat stosowanych zabezpieczeń można uzyskać kontaktując się z nami pod adresami wskazanymi w ust. 2 tej Polityki lub dostępnymi na Stronie.

Przy braku potwierdzenia przez Komisję w drodze decyzji odpowiedniego poziomu ochrony, transfer danych do państw trzecich, wiąże się z pewnym ryzykiem dla osób, których dane dotyczą. W państwach tych obowiązują inne zasady przetwarzania danych niż w UE, a w konsekwencji zakres praw przysługujących tym osobom w odniesieniu do ich danych może być uszczuplony, bądź też prawa te mogą okazać się niemożliwe do wyegzekwowania.

13. Linki zewnętrzne do portali mediów społecznościowych
Starannie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy, w tym weryfikując zamieszczane na Stronie linki do innych stron www. Nie odpowiadamy jednak za standardy oraz politykę ochrony danych, która jest stosowana przez te podmioty. Zalecamy, abyś we własnym zakresie weryfikował każdego z naszych partnerów, a w konsekwencji podjął samodzielną decyzję, czy chcesz powierzyć mu swoje dane osobowe.
Na Stronie udostępniamy łącza do portali mediów społecznościowych Facebook i LinkedIn. Ma to miejsce za pomocą symbolu zamieszczonego na Stronie, który jest oznaczony logo odpowiedniego portalu, i który zawiera link do odpowiedniej usługi mediów społecznościowych. Wtyczki społecznościowe (takie jak np. przycisk „Lubię to” Facebooka) nie są przez nas stosowane.

W przypadku Facebook i LinkedIn – linki kierują do naszych kont na Portalach, których działanie zostało opisane w pkt 15 tej Polityki. Linki są hiperłączami, które mają za zadanie przekierować do strony danego portalu i co do zasady nie służą zbieraniu danych osobowych. Gdy korzystasz z linków, żadne dane o Tobie nie są przesyłane do portali, chyba, że jesteś zalogowany na swoim koncie użytkownika w odpowiednim portalu społecznościowym. Wówczas po kliknięciu przez Ciebie linka, portal ten dowie się, jakie treści przeglądałeś na Stronie.

Podmiotami odpowiedzialnymi za kwestie ochrony danych osobowych są podmioty prowadzące portale oraz, w określonym zakresie, właściciel konta na portalach (tj. my).
Poniżej dane na temat podmiotów prowadzących konta oraz odnośniki do ich polityk prywatności:
Facebook: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia, https://www.facebook.com/about/privacy/
LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?

14. Pliki cookies
Informujemy, że podczas korzystania ze Strony w Twoim urządzeniu instalowane są tzw. pliki cookies. Przez pliki cookies należy rozumieć krótkie dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zamieszczane w urządzeniach końcowych Użytkowników podczas korzystania ze Strony. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Stosowane przez nas pliki cookies mają następujące funkcje:
− możliwość bezpiecznego używania Strony oraz korzystania z jej dostępnych funkcjonalności (pliki cookies niezbędne); uruchamiane są automatycznie po wejściu na Stronę; ich działanie nie wymaga Twojej zgody;
− zebranie informacji o tym w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony (otrzymujemy zanonimizowane dane statystyczne) w celu poprawy jakości Strony i korzystania ze niej; działanie Google Analytics i Google Tag Manager oraz Clarity (pliki cookies analityczne); pliki te nie przesyłają danych do czasu udzielenia przez Ciebie zgody.

Zasadnicze rodzaje plików cookies, które można wyróżnić ze względu na czas ich przechowywania:
▪ sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub zmiany ustawień w przeglądarce;
▪ stałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Maksymalny czas przechowywania plików cookies wynosi do 2 lat.

Pliki cookies, w zależności od ich rodzaju i pochodzenia, mogą gromadzić m. in. następujące dane (tzw. dane użytkowe):
− typ i wersja przeglądarki internetowej, ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, rodzaje i wersja wtyczek, system operacyjny Użytkownika, rozdzielczość ekranu, głębia koloru,
− adres IP, czas dostępu,
− informacje w jaki sposób korzystasz ze Strony, Twoje preferencje,
− dostawca usług internetowych.

Cookies analityczne nie przesyłają danych ze Strony do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na ich stosowanie w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zgody można udzielić przez kliknięcie opcji Wyrażam zgodę, który powoduje udzielenie zgody na stosowanie wszystkich plików cookies używanych na Stronie, bądź kliknięcie przycisku Ustawienia, który otwiera możliwość udzielenia bądź nie zgody na pliki cookies analityczne. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją wycofać poprzez zmianę tych ustawień na Stronie (odnośnik Ustawienia Plików Cookies w stopce Strony) lub wyczyszczenie plików cookies na swoim urządzeniu, co spowoduje powrót do pierwotnej opcji ustawień. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań podjętych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Niezależnie od powyższych opcji zarządzania plikami cookies dostępnymi na Stronie, zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać poprzez określenie warunków ich przechowywania lub dostępów przy pomocy ustawień oprogramowania przeglądarek internetowych, w tym wyłączyć opcję przyjmowania plików cookies w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę cookies, bądź informować o każdorazowym ich przesłaniu na urządzenie końcowe oraz zmienić czas ich przechowywania. Pamiętaj natomiast, że w związku z tym, że część cookies jest niezbędna do działania Strony, wyłączenie wszystkich plików cookies może wyłączyć niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie (np. wysłanie formularza rekrutacyjnego).

Szczegółowe informacje na temat zarządzania różnymi plikami cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania poszczególnych przeglądarek internetowych.
a) Chrome > http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;
b) Firefox > http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek;
c) Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
d) Opera > http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
e) Safari > http://support.apple.com/kb/PH5042

15. Narzędzia analityczne

A. Narzędzia Google
a) Google Analytics, Google Tag Manager
Narzędzie analityczne Google Analytics ma na celu analizowanie sposobu, w jaki korzystasz z Strony. W ramach Google Analytics dane pozyskiwane są w wyniku łączenia się danego adresu IP z serwerem Google i pobierania tego adresu przez Google, który korzysta z tych informacji w celu tworzenia dla nas
raportów i statystyk. Gromadzone w ten sposób dane dotyczą głównie urządzenia, przeglądarki, przybliżonej lokalizacji i ruchów na Stronie.
Korzystamy z Google Analytics przede wszystkim w celu uzyskiwania analiz na temat tego w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co pozwala nam na jej ulepszanie. Otrzymujemy od Google ogólne, zanonimizowane raporty, bez danych, na podstawie których są tworzone.
Dodatkowo, aktywowaliśmy udostępnioną przez to narzędzie opcję anonimizacji adresów IP. Zgodnie z informacjami Google: Anonimizacja/maskowanie adresów IP zachodzi tuż po odebraniu informacji przez Google Analytics, a przed jakimikolwiek działaniami z zakresu przechowywania lub przetwarzania danych. […] Po zastosowaniu metody anonimizacji adresów IP pełny adres IP nigdy nie zostaje zapisany na dysku, ponieważ cała anonimizacja odbywa się w pamięci niemal od razu po odebraniu żądania.
Dalsze informacje na temat działania GA i przetwarzania danych w ramach tego narzędzia znajdziesz tutaj https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.
Stosujemy również Google Tag Manager – narzędzie ułatwiające konfigurację Google Analytics oraz innych podobnych narzędzi. Dzięki jego działaniu nie ma potrzeby angażowania do tych celów programisty. GTM działa na danych zgromadzonych przez inne narzędzia.
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO tj. nasz uzasadniony interes [marketing bezpośredni: uzyskiwanie zanonimizowanych danych statystycznych na temat korzystania ze Strony przez Użytkowników] bazujący na Twojej zgodzie na pliki cookies analityczne – jeżeli jej udzieliłeś.

Uwagi ogólne na temat firmy Google
Narzędzia Google dostarczane są przez firmę Google (co do zasady, zależnie od lokalizacji: Google Ireland Limited z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – w przypadku użytkowników usług Google w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii, oraz Google LLC z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – w przypadku użytkowników usług Google w Wielkiej Brytanii oraz pozostałych.
Szczegółowy opis plików cookies firmy Google i dane na temat zarządzania nimi znajdziesz tutaj:
https://policies.google.com/technologies/managing?hl=pl
Google występuje jako podmiot przetwarzający dane, który przetwarza je, lub posługuje się dalszymi przetwarzającymi, także w państwach trzecich – poza obszarem EOG.
Więcej na temat przetwarzania danych przez Google można przeczytać tutaj:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl#infochoices.

B. Microsoft Clarity
Stosujemy także narzędzie Microsoft Clarity, za pomocą którego możemy analizować zachowania Użytkowników na Stronie w celu prowadzenia badań user experience (UX). Informacje związane z aktywnością Użytkownika na Stronie są zbierane przez Microsoft Clarity, który anonimowo rejestruje każdego Użytkownika Strony i tworzy nagrania wideo z jego ruchu na Stronie, oraz na tej podstawie generuje mapy cieplne. Lista danych, które zbiera Clarity https://learn.microsoft.com/en-us/clarity/setup-and-installation/clarity-data. Zebrane informacje przechowywane są w usłudze chmurowej Microsoft Azure. Korzystanie z narzędzia Microsoft Clarity nie pozwala nam na identyfikację poszczególnych Użytkowników.
Microsoft Clarity jest dostarczany przez Microsoft Corporation z siedzibą w 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Stany Zjednoczone.
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO tj. nasz uzasadniony interes [marketing bezpośredni: uzyskiwanie zanonimizowanych danych statystycznych na temat korzystania ze Strony przez Użytkowników] bazujący na Twojej zgodzie na pliki cookies analityczne – jeżeli jej udzieliłeś.
Informacje dotyczące Clarity: https://clarity.microsoft.com, https://learn.microsoft.com/en-us/clarity/faq#privacy Oświadczenie o ochronie danych: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement

C. Konto na Portalu Facebook
Prowadzimy konto (fanpage) na Portalu Facebook, gdzie zarejestrowani użytkownicy mogą np. zostawić swoje wpisy, wiadomości, obserwować nas, polecić lub nas „polubić”. Taka aktywność może skutkować przekazywaniem nam danych osobowych przez samych użytkowników. Posiadamy również dostęp do statystyk oferowanych przez Facebook dla konta biznesowego za pomocą którego prowadzony jest fanpage (statystyki przedstawiane są nam w formie anonimowej).
Podstawa przetwarzania danych z RODO: art. 6 ust. 1 pkt f) tj. nasz uzasadniony interes [marketing bezpośredni własny – prowadzenie działalności i nasza promocja na Portalach].
Możliwość prowadzenia konta na Portalu dostarczana jest nam przez Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia.
My oraz Meta Platforms jesteśmy współadministratorami (w rozumieniu art. 26 RODO) określonych danych osobowych przetwarzanych w związku ze statystykami naszych stron na Portalach.
Wspólne administrowanie danymi obejmuje tworzenie zdarzeń i ich zbiorczą analizę w statystykach naszej strony na FB, przekazywanych administratorowi strony, czyli w tym wypadku nam. Natomiast każde inne przetwarzanie danych osobowych w powiązaniu z nasza stroną na FB lub związanymi z nią treściami, w przypadku którego brak jest wspólnego określenia celów i środków, dokonywane jest przez nas lub FB osobno, jako niezależnych administratorów.
W ramach wspólnego administrowania, FB odpowiada m. in za realizację praw osób wynikających z art. 15 do 21 RODO, wprowadza odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania zgodnie z art. 32 RODO oraz dokonuje zgłoszeń i zawiadomień w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych zgodnie z art. 33 i 34 RODO.
Dalsze informacje na temat przetwarzania danych w zw. ze statystykami stron na Portalach, znajdziesz tutaj https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
FB występuje jako więc administrator lub współadministrator danych z Portalu, który przetwarza dane, lub posługuje się dalszymi przetwarzającymi, także w państwach trzecich – poza obszarem EOG.
Więcej na temat przetwarzania danych na FB: https://www.facebook.com/about/privacy. Możesz zarządzać danymi gromadzonymi na FB tutaj: https://www.facebook.com/privacy/guide/collection/.

D. Konto na Portalu LinkedIn
Prowadzimy także konto na portalu LinkedIn, na którym zarejestrowani użytkownicy mogą np. zostawić swoje wpisy, wiadomości prywatne, obserwować nas oraz udostępniać nasz profil. Posiadamy również dostęp do statystyk oferowanych przez LinkedIn dla konta biznesowego (tzw. Page Insights) za pomocą którego prowadzony jest nasz profil (statystyki takie przedstawiane są nam w formie anonimowej). Korzystamy także z udostępnianej przez LinkedIn opcji ukierunkowania naszych komunikatów (np. ofert pracy) do określonych z góry grup odbiorców, przykładowo według funkcji, stanowiska, umiejętności, tj. na podstawie informacji, które przekazałeś Portalowi.
Podstawa przetwarzania danych z RODO: art. 6 ust. 1 pkt f) tj. nasz uzasadniony interes [marketing bezpośredni własny – prowadzenie działalności i nasza promocja na Portalach].
Możliwość prowadzenia konta na Portalu dostarczana jest nam przez LinkedIn Ireland Unlimited Company. Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.
My oraz LinkedIn jesteśmy współadministratorami (w rozumieniu art. 26 RODO) danych osobowych przetwarzanych w związku ze statystykami naszej strony na Portalu. Zgodnie z założeniami umowy o współadministrowaniu danymi łączącej nas z LinkedIn, Portal odpowiada pod kątem RODO za kwestie związane ze statystykami, w tym wypełnianie obowiązków, o których mowa w art. 12-22 oraz 32-34 RODO. Oznacza to, że w powyższym zakresie, LinkedIn odpowiada m. in. za spełnianie obowiązku informacyjnego wobec użytkowników Portalu oraz umożliwienie im wykonywania ich praw. Wnioski w zakresie realizacji tych praw można kierować bezpośrednio do LinkedIn. W przypadku otrzymania takiego wniosku przez nas, przekażemy go do LinkedIn. LinkedIn dba także o bezpieczeństwo tego przetwarzania poprzez zapewnienie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, Umowę o współadministrowaniu z LinkedIn znajdziesz tutaj https://www.linkedin.com/legal/l/page-joint-controller-addendum. Więcej informacji na temat zabezpieczeń stosowanych przez LinkedIn https://security.linkedin.com/.
LinkedIn występuje jako więc administrator lub współadministrator danych z Portalu, który przetwarza dane, lub posługuje się dalszymi przetwarzającymi, także w państwach trzecich – poza obszarem EOG.
Więcej na temat przetwarzania danych przez LinkedIn https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?
Kontakt z IODO LinkedIn: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO

E. Uwagi ogólne na temat Google, Facebook (Meta Platforms Ireland Limited), Microsoft
Sygnalizujemy, że z racji swojej działalności, powyższe firmy są niezależnymi administratorami wielu danych osobowych, które pozyskują z innych źródeł, lub którymi dysponują w związku z innymi działaniami i przy zastosowaniu ich cookies. Łącząc posiadane przez siebie dane oraz wykorzystując swoje technologie, mogą uzyskiwać dodatkowe informacje na temat osób korzystających z Internetu. Sytuacja taka w szczególności może mieć miejsce, gdy korzystasz z ich usług jako zalogowany użytkownik. Na to jednak nie mamy już wpływu i pozostaje to poza zakresem naszego działania.
Google LLC z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
Meta Platforms, Inc. z siedzibą pod adresem1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, USA,
Microsoft Corporation z siedzibą pod adresem 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052USA są członkami programu Data Privacy Framework. Program oparty jest na decyzji Komisji Europejskiej
z dn. 10.07.2023 r., stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych dla transferów danych do podmiotów mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych będących członkiem tego programu.

16. Obowiązywanie i zmiany Polityki Prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 12.12.2023.
Chcemy nieustannie się rozwijać się w trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych. Możemy zmienić Politykę Prywatności, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, ulegną zmianie: nasze dane lub dane innych podmiotów wymienionych w Polityce, informacje o nas i naszej działalności, prowadzony przez nas proces rekrutacji, bądź warunki technologiczne Strony. Zmiana może także mieć miejsce w celu polepszenia standardu informacji lub ochrony. O zmianie poinformujemy Cię podczas pierwszego wejścia na Stronę po zmianie Polityki Prywatności.
Załącznik: Klauzula informacyjna pod proces rekrutacji prowadzonej przez Stronę.

Ustawienia plików cookies